Company Logo

Hlavní nabídka

 Závodní řád LRU Feeder 2013

Závodní řád pro lov ryb udicí disciplína feeder.

Závodní řád F.I.P.S. e.d. upravený na podmínky pořádání soutěží a závodů v ČR v lovu ryb udicí -feeder. Platný pro soutěže a závody zajišťované SO LRU při Radě ČRS a příslušnými územními svazy a odbory.

I. Základní ustanovení.  

  1. Závody a soutěže jsou pořádány na potocích, řekách, kanálech nebo stojatých vodách, ­jezerech a rybnících. Musí být možné chytat po celé délce úseku vhodného pro rybolov. Po každé straně úseku musí být hloubka pokud možno stejná.

  2. Vybraný závodní úsek má probíhat v rovné přímce, aby všichni závodníci měli stejné podmínky pro lov. Všichni účastníci závodu, se zúčastňují na vlastní nebezpečí.

  3. Závodní úsek je rozdělen na sektory A,B,C (podle počtu přihlášených -na šest sektorů D,E,F) a losem se určuje, kdo kde chytá. Podmínka je, že závodníci ze stejného družstva nesmí chytat ve stejném sektoru. Losy musí být v každém kole taženy pod dohledem organizátora a hlavního rozhodčího. Za nepřítomného závodníka nebo jeho zástupce, losují rozhodčí. Může nastat i situace, že dva závodníci z jednoho družstva budou sedět vedle sebe, příklad B poslední a C1 , nebo A poslední B1, ale každý v jiném sektoru. Pravidlem je ,  že každé družstvo může vylosovat krajní místo pouze jedenkrát v sérii závodů. Až v případě, že všichni této výhody využijí, vzniká možnost vylosovat opět krajní místo. Organizátor závodu je povinen dodržování tohoto pravidla zajistit a uzpůsobit tomuto losování.

Losuje se podle prezentační listiny pořadatele, druhé kolo se losuje v obráceném pořadí, než tomu bylo v prvním kole.

 4.  Závody se konají v jednom, nebo ve dvou kolech, maximálně po pěti hodinách. V případě přerušení díky vyšší moci (bouřka, apod.), bude kolo uznáno za platné, pokud bude trvat nejméně 2 hodiny. O přerušení závodu rozhoduje pouze hlavní rozhodčí  předem dohodnutým signálem.

  5. Vzdálenost mezi jednotlivými soutěžícími (šířka vymezeného úseku pro závodníka) během závodu musí být minimálně 10 metrů. Každý úsek závodníka musí být ohraničen nalevo a napravo. Závodní úsek musí být oddělen od diváků v odpovídající vzdálenosti od břehu. Do ohraničeného úseku závodníka smí, kromě hlavního rozhodčího vstoupit i sektoroví rozhodčí, musí mít viditelné označení stanovující tuto funkci. Dále do sektoru můžou vstoupit označení a předem zaregistrovaní trenéři, kteří můžou pouze radit. Není jim dovoleno vstoupit do úseku závodníka, který není členem jeho družstva. Nikdo z nich nesmí jakkoliv závodníkovi pomoci, či mu cokoliv přinášet nebo odnášet ze sektoru, musí se chovat tiše a ohleduplně.

  6. Je povoleno si změřit hloubku a zmapovat dno echolotem, sonarem (pouze připevněným na prutu), nebo prutem se splávkem, apod.., avšak toto se smí provádět pouze v přípravě před závodem a to pouze ve svém úseku závodníka. Během vlastního závodu je již měření hloubky zakázáno! Označení krmného místa bójkou, apod. je zakázáno! Zmapování dna a změření hloubky zavážecí lodičkou je zakázáno.

 7. Po dobu závodu nesmí závodník vstupovat do vody. Smí do ní vstoupit pouze v přípravném čase, pokud to vyžaduje úprava stanoviště, umístnění vezírku, nebo nabrání vody. Do vody vstupuje každý na vlastní nebezpečí. Každý závodník má 90 minut na přípravu, pořadatel může podle potřeby prodloužit nebo zkrátit přípravu max. o 30 minut. Po příchodu na své místo nesmí před prvním signálem vstupovat do vymezeného úseku pro závodníka, ale může si mimo sektor připravovat náčiní, rozložit pruty, sedačku, stoleček, apod.

  8. Při přípravě není povolena jakákoliv cizí pomoc od kohokoliv. Výjimku tvoří hendikepovaní závodníci a junioři do 10 let, kde je způsob pomoci předem domluvený s pořadatelem a je o tom sepsán protokol. (viz. příloha závodního řádu).

  9.  Po prvním signálu -závodníci vstoupí do úseku pro závodníka. Od této chvíle smí opustit sektor jen se souhlasem rozhodčího.

  10. Pořadatel je povinen zajistit dostačený počet rozhodčích, je doporučeno: jeden hlavní rozhodčí a pro každý sektor -sektorový rozhodčí.

  11. Každý závodník je povinen zaregistrovat vylosované číslo svého sektoru a úseku. V případě, že dojde k záměně místa, nese si za toto plnou odpovědnost sám závodník. Rozhodčí je ale zároveň povinen zkontrolovat během přípravy, zdali závodníci jsou na místech v souladu s losováním.

  12. Za připravenost tratě, tj. její řádné vyznačení zodpovídá ředitel závodu.

II. Losování

 1. Losy musí být v každém kole taženy pod dohledem organizátora a hlavního rozhodčího. Za nepřítomného závodníka nebo jeho zástupce, losují rozhodčí.
 2. Pravidlem je, že každý jednotlivec může vylosovat krajní místo pouze jedenkrát v závodě.
 3. Druhé kolo se losuje v obráceném pořadí, než tomu bylo v prvním kole.
 4.  Na tekoucích vodách -potocích, řekách a kanálech je sektor A1 umístněn dole po proudu. Na stojatých vodách -jezera a rybníky je číslo úseku A1 situováno vždy nalevo z pohledu na vodní plochu a vytyčení sektorů se provádí zleva doprava.
 5. Losování musí být ukončeno minimálně 30 minut, před zahájením přípravy.
 6. Rozhodčí po losování mohou vylosovat tajně závodníka, nebo závodníky, kteří jsou během přípravy zkontrolováni, včetně celého přiděleného úseku, nádob, tašek apod. Uvedená kontrola musí proběhnout, dle článku III/odst. 4., a pokud je u něj nalezeno větší množství návnad či nástrah, než je povolené množství, je tento závodník na daný den diskvalifikován, avšak musí v rámci „fair play"závod dochytat.

 III. Návnady a nástrahy

 1.  Celkové množství návnad na jedno kolo je max. 12l (návnady musí být ve stavu připraveném k použití (vlhké, přesáté), pokud má závodník více druhů krmiv, měří se tímto způsobem každý druh zvlášť – všechno krmení se měří ve stavu připraveném k použití (vlhké a přesáté) včetně štěrku, kukuřičných zrn, pšenice, konopného semene a dalších aditiv, která nesmějí škodit fauně, floře a podvodnímu prostředí.  Hlína a štěrk (na lepení červů) se předkládá v cejchovaných nádobách, nebo v samostatné kýblu s množstevní stupnicí, aby se zamezilo spekulacím o jejich přesném množství. Oficiální cejchované nádobky předložené ke kontrole nesmí mít pomocně mechanicky či jinak zabezpečena víčka proti otevření (např. přelepením páskou, gumičkou, lepenkou apod..) Po kontrole krmení je zakázáno použití mechanických míchacích prostředků a sít.)

 Krmivo a návnady musí být přirozeného původu, složeno z přírodních substancí, nejsou povolena žádná umělá vlákna. Tekuté i sypké posilovače,  ostatní neživočišné nástrahy a návnady lze ponechat v originálním balení, jejich objem se však započítává do celkově povoleného množství. Do celkového množství se nezapočítává lepidlo na červy.

Závodníci mohou vnadit podle svého uvážení a to pouze krmítkem o max. objemu 1dcl, při vlastním závodě se vnadí pouze krmítkem.

Při kontrole se odebírá bez náhrady eventuální nadbytečné množství, a pokud tento nadbytek přesahuje 10% povolené výše, uděluje se provinivšímu závodníkovi penalizace +5 bod přičtením k celkovému umístění závodníka v sektoru.

 2.  Z živých nástrah jsou povoleny červi, kukly, larvy, žížaly, celkové množství na jedno kolo si určuje pořadatel v propozicích. Maximální povolené množství živých nástrah najedno kolo je 2,5 l.  Patentka je povolena. Množství velké patentky je stanoveno na 0,125 l, tj. nejmenší odměrná nádobka v sadě měrných misek (1/8 = 0,125 l tj. nad rámec povolených 2,5 lživých nástrah).

 3.  Každý závodník musí veškeré nástrahy a návnady připravit ke kontrole za čáru označující horní část sektoru. Pokud pořadatel neurčí jinak.

 4.  Během přípravy (nejdříve 15 minut po zahájení přípravy a nejpozději 30 minut před zahájení závodu) rozhodčí mohou zkontrolovat množství krmení a živých návnad. Celkové množství všech návnad a nástrah se měří cejchovanou nádobou a to přesypáním. Pokud závodník předloží ke kontrole živé návnady a nástrahy v oficiálních cejchovaných nádobkách, bude množství uznáno kontrolou jako platné. V závodech Divize,krajských přeborů, 1.ligy ,GP a MIČR jsou oficiální cejchované nádoby povinné! Množství krmení se měří přesypáním, nikoliv umačkáním nebo sešlapáním. Dle odst. III. bod 1.

 5.  Po kontrole návnad a nástrah je zakázáno závodníkům přijímat další nové návnady a nástrahy.

 6.  Požívání umělých nástrah, kovových nástrah, mušek, živých nebo mrtvých ryb, jejich částí a jiker je zakázáno.

 7.  Nástrahy na háčku musí být napíchnuty, ne jinak připevněny

 IV. Povolené nářadí

 1.  Při závodě je povolen lov na jeden prut feederový, winklepickerový, pickerový,s výměnou špičkou, opatřený očky o max délce 450 cm a osazený navijákem s vlascem či pletenou šňůrou. Prut musí být při lovu umístněn minimálně v jednom držáku (vidličce, stojánku). Udice je povolena pouze s jedním návazcem s jednoháčkem a potápivou nedělenou zátěží, o minimální váze 10g. Zátěž (olůvko, krmítko) smí být od háčku při napnutém stavu maximálně 2m.(délku návazce může zkrátit v propozicích pořadatel). Udice nesmí obsahovat splávky, plovátka,polystyrén a podobné plovoucí části. Maximální velikost krmítka je 1 dcl, s neomezenou hmotností.
 2. Jsou zakázány jakékoliv signalizátory záběru (splávky, čihátka, elektronické hlásiče, též ruka závodníka) to vše upevněno na vlasci nebo mimo něj, k signalizaci slouží výhradně feederová špička prutu. Terčíky jsou povoleny.
 3.  Každý závodník si může ve svém závodním úseku rozestavět libovolné množství prutů, ale může chytat vždy jen na jeden (smí je střídat).

 V. Ostatní ustanovení

 1.  Úlovky se uchovávají ve vezírku (saku) s malými očky. Vezírek musí mít minimální průměr 40 cm a minimální délku 4 m, musí ležet během závodu pokud možno celou svou délkou ve vodě. Není dovolen žádný jiný prostředek pro uchovávání ryb. Každý závodník musí mít svůj vlastní vezírek. Je zakázáno vkládat do vezírku kámen nebo jinou zátěž, tato může být připevněna pouze vně vezírku.

  2. S ulovenou rybou je každý povinen zacházet maximálně šetrně a ohleduplně, pokud není ryba zbavena háčku a uložena ve vezírku, nesmí závodník nahodit druhý prut!

  3.  Povinná výbava každého závodníka: podběrák, vezírek a vyprošťovač háčků.

  4. Ryba zaseknutá náhodou na jiném místě než v tlamě se počítá jako platný úlovek.

  5.  Je zakázáno lovit ryby v sousedově závodním úseku.

Pokud zaseknutá ryba vjede při zdolávání do sousedova sektoru je platná - nesmí však kontaktovat soupeřovu udici (zamotáním), ani ho nesmí omezit v rybolovu. O ponechání ryby rozhoduje rozhodčí na základě okamžitého protestu poškozeného závodníka.

 1. Rozhodčí, případně členové JURY, smějí vstoupit do závodního úseku a posuzovat přestupek, kontrolovat zacházení s rybou, množství krmení a živých nástrah, musejí se však chovat tiše a ohleduplně.
 2. Fotograf smí vstoupit do závodního úseku závodníka pouze s jeho souhlasem, souhlasem rozhodčího a souhlasem sousedních závodníků.
 3. Všichni rozhodčí, členové JURY a trenéři (manageři) musí mít označení se stanovenou funkcí. Toto označení si musí vyzvednout u pořadatele při prezentaci a po celou dobu závodu viditelně nosit.

 VI. Signály

 1.  Musí být předem domluvené a oznámené při nástupu, např. troubení, výstřel a pod...)
 2. První signál -po tomto signálu mohou závodníci vstoupit do svého závodního úseku a začít s přípravou.
 3.  Druhý signál, stanoví start závodu.  Během závodu se krmní pouze krmítkem.
 4. Třetí signál je výstražným znamením a závodníkům oznamuje, že do konce závodu (jeho kola) zbývá jen 5 min.
 5. Čtvrtý signál ohlašuje konec závodu. Po tomto signálu se nezapočítají žádné další úlovky mimo ty, které byly vytaženy současně se zazněním signálu, ovšem pokud byla ryba zcela zjevně vytažena z vody.
 6. Signál o přerušení či předčasném ukončení závodu(bouřka,povodeń…) – 3x opakovaný signál.

 

VII. Vážení úlovků

 1. Úlovky v sektoru se váží jednou stejnou váhou, je doporučeno mít váhu náhradní pro případ poruchy.
 2. Vezírek musí zůstat ve vodě, teprve po vyzvání závodníka vážným jsou ryby přineseny ve vezírku k váze a přesypány do vážícího saku a následně zváženy.  Při vážení úlovku je pořadatel povinen zajistit použítí vážicí podložky.
 3. Ryby se váží, nepočítají se. Výsledek je oficiálně zapsán. Uhynulé ryby se nepočítají. Po zvážení jsou ryby na pokyn rozhodčího opatrně puštěny zpátky do vody (pokud není stanoveno jinak).

  4.   Ryby se hodnotí 1g = 1bod. Závodník musí být při vážení přítomen, aby si mohl kontrolovat hmotnost svých úlovků. Je odpovědný za to, že je jeho úlovek správně zaznamenán. Bodovací lístek se zaznamenanými hmotnostmi závodník podepisuje. Po podepsání této listiny závodníkem se žádné stížnosti ohledně hmotnosti ryb nepřijímají. Při nepřítomnosti závodníka je tento penalizován + 5 bodů k umístění v sektoru.

VIII. JURY

 1. Před závodem bude ustanovena JURY, která šetří a řeší případné stížnosti a uděluje případné sankce a diskvalifikace, dle závodního řádu. V JURY by měl být hlavní rozhodčí, ředitel závodu, nebo garant závodu a další tři určení závodníci, avšak vždy lichý počet.
 2. Stížnosti (kromě těch, které se týkají umístění závodníků) je třeba předat JURY nejpozději do 15 minut po ukončení vážení. Stížnost může být podána ústně, ale následně je třeba ji písemně potvrdit. Stížnosti týkající se umístění závodníků musí být podány nejpozději do 15 minut po vyhlášení oficiálních výsledků. Písemné stížnosti adresované JURY musí být podány současně se zálohou 1.000,-Kč. Pokud JURY shledá stížnost za neoprávněnou, záloha přejde na účet organizátora závodu.
 3.  O diskvalifikaci závodníka rozhoduje JURY, ustanovena dle.čl.VIII, odst.1. Rozhodnutí provádí JURY většinovým hlasováním na místě.
 4. Hlavní rozhodčí a vedoucí organizátoři závodů musí mít k dispozici Závodní a Soutěžní řád.
 5. Pro porušení Soutěžního nebo Závodního řádu lze podat protest či námitku. Protesty se podávají písemně a podává je závodník, vedoucí či trenér družstva. Protesty proti porušení Závodního a Soutěžního řádu se podávají podle ustanovení tohoto řádu, avšak maximálně do doby vyhlášení výsledků, aby je JURY mohla vyřešit na místě. Proti chybám ve výsledkové listině lze podat písemný protest do 2 dnů po obdržení výsledků.

 IX. Sankce

 1.  Napomenutí se uděluje za následující porušení Závodního řádu: Článku I, odst.6,7,8,9, článku IV, odst.1, 2, článku V, odst. 1,2,3,5 a článku VII., odst.2. Napomenutí uděluje rozhodčí a tuto skutečnost zaznamená do startovní listiny.

 2.  Penalizace přičtením k celkovému umístění závodníka v sektoru +5 bod se uděluje při porušení Závodního řádu: článku III, odst. 1,2,3,4, článku VII. odst. 4, anebo pokud bylo závodníkovi již v závodě nebo seriálu závodů, uděleno druhé napomenutí.

 3.  Závodník bude diskvalifikován za zvláště hrubé zacházení s rybou, hrubé nesportovní chování, úmyslné usmrcení ryby, slovní nebo fyzické napadení jiného závodníka, nebo činovníka závodu, podvod nebo pokus o podvod, porušení Závodního řádu: článku III, odst.5,6 . Diskvalifikovaný závodník obdrží pořadí rovnající se počtu zúčastněných závodníků v sektoru + 5 trestných bodů, ale je povinen v duchu „FAIR-PLAY" závod dokončit.

 X. Závěrečná ustanovení

  1. Každý účastník je povinen dodržovat co nejpřísněji pravidla závodního řádu a propozice, se kterými je povinen se seznámit a toto potvrzuje přihlášením se na závod a zaplacením startovného.

 2.  Pokud je povolen pořadatelem páteční trénink na závodním úseku, informuje o tom v propozicích. Veškeré ulovené ryby při tréninku se musí ihned nepoškozené vrátit vodě. Od soboty počínaje 00.01, je pro závodníky lov ryb na závodním úseku zakázán. Pokud pořadatel neurčí jinak.

 3.  Každý závodník se zúčastňuje na vlastní nebezpečí a odpovídá za škody jím způsobené. Rovněž musí dbát na pořádek ve svém okolí. Po skončení závodů je povinen své místo řádně uklidit a to včetně odpadků, lahví a různého dalšího odpadu.

 4.  Závodník je povinen zúčastnit se vyhlášení výsledků. Závodníkovi, který se bez omluvy pořadateli nezúčastní slavnostního vyhlášení výsledků konaného dle propozic k závodu, bude uděleno napomenutí, které se počítá do dalšího závodu.

 XI. Kodex závodníka

 1.  Každý účastník závodů v LRU feeder, je povinen dodržovat platné Stanovy ČRS a MRS, a zvláště ustanovení §4, odst.2.,písm.f)
 2.  Při porušení tohoto ustanovení, si pořadatelé vyhrazují právo, neumožnit start na závodech pořádaných v rámci LRU feeder.

 

Schváleno: Samostatnou sekcí feeder, SO LRU plavaná při Radě ČRS dne 3. února 2013
created by Pavel Svoboda, © 2012.