Company Logo

Hlavní nabídka

Soutěžní řád pro lov ryb udicí disciplína feeder

pro rok 2013

_______________________________________________________________________________

1. Soutěžní řád pro lov ryb udicí - feeder je souhrn ustanovení, kterými se upravuje pořádání soutěží a závodů ve sportovní disciplíně lovu ryb udicí – feeder (dále jen LRU feeder).

2. Soutěže a závody v LRU feeder v ČR se konají podle tohoto soutěžního řádu.

3. Změny a doplňky soutěžního řádu provádí Sportovní odbor LRU plavané – sekce feeder (dále jen sekce LRU feeder). Návrhy na změny a doplňky soutěžního řádu je nutno předložit písemně s popisem důvodů nejpozději 14 dnů před zasedáním sekce.

4. Soutěže a závody v LRU feeder se pořádají podle Závodního řádu a propozic pro daný závod.

5. Rozdělení soutěží a závodů:

  • · I. LIGA
  • · Divize.
  • · Mistrovství ČR
  • · Pohárové závody.
  • · Veřejné závody (jedná se o tradiční závody o ceny v rybolovu podle místních podmínek, nemusí být pořádány podle Závodního řádu).
  • · Mezinárodní a mezistátní mistrovské.

6.Popis soutěží:

1.LIGA

a. 1.LIGA – je nejvyšší soutěží v ČR, účastní se jí 20 tříčlenných družstev, je organizována ve čtyřech kolech, celkem tedy osm závodů, přičemž jedno kolo trvá 5 hodin.

 b. Startovné pro celý seriál 1.Ligy ( 8 závodů), je stanoveno pro přihlášené družstvo ve výši 4.000,-Kč. Startovné za celý seriál je splatné najednou (tj. 4.000,- Kč).

Dispozice a termín k platbě, jsou součástí přihlášky.

c. Po každém kole proběhne vyhlášení výsledků, v kategorii družstev - tři nejlepší v pořadí (každé družstvo obdrží 3 ks poháru) a vítězů v kategorii jednotlivců, tři nejlepší v pořadí (každý jednotlivec obdrží pohár). Dále proběhne vyhlášení a ocenění vítězů jednotlivých sektorů z každého dne.

d. Po skončení posledního kola soutěže proběhne při vyhlášení výsledků, zároveň celkové vyhlášení soutěže, vítězové v kategorii družstev - tři nejlepší v pořadí (každé družstvo obdrží 3ks poháru) a vítězů v kategorii jednotlivců - tři nejlepší v pořadí (každý jednotlivec obdrží pohár).

e. Případné věcné ceny pro vítěze, bodu d) a e) hradí pořadatel závodu ze startovného, popř. sponzor kola nebo soutěže, pokud je. Nejsou však podmínkou.

f. Celkoví vítězové ligy se stávají Mistrem 1.ligy LRU Feeder (pro příslušný rok) v kategorii družstev, vítězů v kategorii jednotlivců – se stává Mistrem 1.ligy LRU Feeder (pro příslušný rok) v kategorii jednotlivců.

Družstva na posledních čtyřech místech z celkové výsledkové tabulky soutěže, sestupují automaticky do příslušné divize.

Divize.

g. Divize – nižší soutěž v ČR. Účastní se jí tříčlenná družstva v rámci jednotlivých Územních svazů,(dále jen ÚS). Je organizována ve 2 kolech, celkem tedy čtyři závody. Jedno kolo trvá minimálně 3, maximálně 5 hodin. Pro rok 2013 máme čtyři Divize podle klíče: první -ÚSMP + Severočeský ÚS + Východočeský ÚS, v druhé Divizi družstva SÚS + Západočeský ÚS + Jihočeský ÚS, ve třetí Divizi ÚS pro Severní Moravu a Slezsko a ve čtvrté Divizi družstva Moravského rybářského Svazu.

Divizi lze pořádat společně s územním přeborem či pohárovým závodem. Závodní úsek je rozdělen na sektory A, B, C, …… a losem se určuje, kdo kde chytá, podmínka je, že závodníci ze stejného družstva nesmí chytat ve stejném sektoru. Ostatní, dle ujednání bodu b).

h. Výši startovné pro družstvo stanovuje pořadatel. Startovné je splatné v hotovosti při prezentaci závodu do rukou pořadatele.

ch. Po každém kole proběhne vyhlášení výsledků, v kategorii týmů - tři nejlepší družstva v pořadí (každé družstvo obdrží 3ks poháru).

i. Případné věcné ceny pro vítěze, dle bodu j), hradí pořadatel závodu ze startovného, popř. sponzor pokud je. Nejsou však podmínkou.

j. Vítězové jednotlivých divizí mají automaticky nárok na postup do nejvyšší soutěže. V případě, že vítěz Divize nemůže, nebo nechce postoupit do I. ligy, postupové místo automaticky připadá na další tým v následném pořadí.

 Mistrovství Ćeské Republiky v LRU feeder.

k. Mistrovství ČR v LRU feeder – otevřený závod jednotlivců  a tříčlenných družstev.  Je organizován jako

jeden závod ve dvou kolech, každé kolo po 5 hodinách.

l. Startovné bude stanoveno v propozicích pořadatele.

m. Celkoví vítězové MiČR se stávají Mistrem ČR pro příslušný rok.

n. Po skončení závodu proběhne vyhlášení výsledků. Vítězové - tři nejlepší jednotlivci v pořadí obdrží pohár a tři nejlepší družstva obdrží pohár (každé družstvo obdrží 3 ks pohárů). Dále proběhne vyhlášení a ocenění vítězů jednotlivých sektorů z každého dne.

o. Případné věcné ceny pro vítěze, bodu n) hradí pořadatel závodu ze startovného, popř. sponzor pokud je. Nejsou však podmínkou.

Pohárové závody.

p. Pohárové závody jedná se o závody jednotlivců, popř. družstev, nutné je sektorové hodnocení (počet závodníků v sektoru 10–21 a délka jednotlivého závodu min.3 hodiny, maximálně 5 hodin. Podobně jako u ostatních závodů a soutěží, (podrobnosti viz. propozice k závodu). Pohárový závod může být zařazen do Celostátního žebříčku LRU Feeder, o jeho zařazení rozhoduje sekce LRU feeder v termínové kalendáři.

q. Výše startovného a ceny pro vítěze jsou zcela v režii pořadatele.

 

7. Soutěží a závodů se mohou zúčastňovat družstva či jednotliví závodníci místních organizací, klubů, či družstva nasazená a sponzorovaná jinými právnickými či fyzickými osobami, která mohou startovat pod názvem sponzora či firmy. Zúčastnit se mohou též hendikepovaní rybáři na základě ustanovení Závodního řádu. Sportovní odbory mohou mít v názvu i věcné či fantazijní označení.

8. Každý závodník, který se chce zúčastnit závodu uvedeného v termínovém kalendáři v LRU feeder se musí prokázat zaplacením registrační známky sportovce (v hodnotě schválené pro příslušný rok a kategorii) a jejím vylepením v registračním průkazu sportovce (bude kontrolováno při prezenci). Pro ostatní závody platí podmínky určené pořadatelem v jednotlivých propozicích závodu. Registrační průkaz závodníka vystavuje oddělení sportu a mládeže Rady ČRS. Výjimku tvoří náborové a dětské závody.

9. Nově vytvořená družstva musí nastoupit do nejnižších soutěží. MO či klub může přepustit pozici svého družstva v soutěži jiné MO či klubu, apod., na základě vzájemné dohody. Tuto skutečnost musí písemně ohlásit vedoucí družstva sekci LRU feeder, tento toto schvaluje. Případná změna názvu družstva je zcela v kompetenci vedoucího družstva, který tuto skutečnost uvede v přihlášce do soutěže, v průběhu soutěže není možné název družstva změnit či doplnit.

10. Náklady na vyslání družstev či jednotlivců k příslušné soutěži či závodům hradí vysílající organizace popř. klub atd.

11. Soupiska družstev  I.ligy je tvořena seznamem závodníků dle přihlášky. Na soupisce může být uvedeno maximálně šest závodníků. Soupisku podepisuje osoba oprávněná za družstvo jednat(vedoucí). Jeden závodník smí být uveden v rámci ČR na soupiskách maximálně jednoho družstva.

Během roku není možno soupisku doplňovat! V případě úmrtí závodníka může sekce LRU feeder rozhodnout o doplnění soupisky na základě písemné žádosti vedoucího družstva. Závodník může startovat jen za to družstvo (tzn. MO, klub,apod.), na jehož soupisce je uveden.

12. V daném kole I. ligy a divize smí závodník nastoupit pouze v jedné ze soutěží. (Pro divizi platí: 1. kolo divize = 1. kolo ligy a 2. kolo divize = 4. kolo ligy). Před soutěží (závodem) se kontroluje totožnost závodníků podle soupisky.

13. Propozice musí být zveřejněny min. 14 dnů předem na internetových stránkách oddělení sportu a mládeže Rady ČRS, LRU feeder, popř. i na ostatních privátních internetových stránkách.

V propozicích pro daný závod musí být uvedeno:
a) úplný název soutěže, název pořádající organizace a kým byla pověřena.
b) Všeobecná ustanovení, tj.: datum a čas závodu, místo konání, datum uzávěrky přihlášek a zpětnou adresu, program závodu, údaje o možnosti ubytování a stravování, případné stanovení kategorie, startovné, jméno garanta či ředitele závodu a hlavního rozhodčího, spojení na kontaktní osobu apod.
c) Technická ustanovení, platného závodní řádu, není li pořadatelem určeno jinak, podmínky účasti, tituly a ceny pro vítěze, způsob a čas podání protestu, vybavení, rozlosování soutěže, možnost tréninku a popis cesty na místo konání závodu.

Pořadatelská organizace (pořadatel) je povinna do 14 dnů odeslat výsledkovou listinu, aby z ní bylo patrné umístění jednotlivých závodníků na sektorech. Zároveň musí být pro identifikaci závodníků (např. při zpracování žebříčků) uvedena MO či klub, za kterou startuje, plné jméno závodníka a číslo registračního průkazu.

14. Prezentace sponzora daného závodu je zcela v kompetenci pořadatele.

15. Výsledkové listiny závodů zařazených do Termínového kalendáře, zasílá pořadatel maximálně do 14 dnů na oddělení sportu a mládeže Rady ČRS a zpracovateli průběžného pořadí a celostátního žebříčku (kontakty viz.příloha).

Bodovací tabulka a pravidla, podle kterých se vypočítává výsledková listina.  (Při shodě bodů dvou a více závodníků je další kriterium CIPS váha, při opětovné shodě bodů i CIPS je další kriterium počet odchytaných závodů – vítězí závodník s menším počtem odchytaných závodů, při další shodě je poslední kriterium nejvyšší dosažená váha v libovolném závodě).

16. Termínové kalendáře závodů v LRU – feeder zpracovává sekce LRU feeder do jarního zasedání Sekce LRU feeder běžného roku.

17. Sekce LRU feeder zajišťuje po skončení závodní sezóny vydání celorepublikového žebříčku podle schválené metodiky.

18. V případech, kdy se z vážných důvodů nemohou ohlášené závody konat ve stanoveném termínu, je pořadatel povinen tuto změnu neprodleně oznámit přihlášeným družstvům popř. jednotlivcům vhodným způsobem. Pokud se jedná o překážku organizačního charakteru – nejméně 7 dní předem. Rovněž tak je třeba tuto změnu oznámit i garantovi závodu, hlavnímu rozhodčímu a zástupcům SO LRU jednotlivých ÚS.

O způsobilosti či nezpůsobilosti trati rozhoduje JURY, ve složení: garant závodu, hlavní pořadatel a hlavní rozhodčí, popř. jejich zástupci.

19. Rozhodčí - byla zrušena komise rozhodčích, ti nově spadají přímo pod jednotlivé Územní zástupce. Noví zájemci o funkci rozhodčích kontaktují svého zástupce, který je patřičně proškolí ze znalostí Závodního a Soutěžního řádu a po úspěšném absolvování testu budou rozhodčí doplněni do seznamu rozhodčích. (Rada ČRS oddělení sportu a mládeže).

STATUT ROZHODČÍHO SO LRU PLAVANÁ – sekce Feeder
1) Základní ustanovení

Funkci  rozhodčího  smí  vykonávat  osoba  starší 18 let po splnění daných podmínek viz. Podmínky pro získání statutu rozhodčího. Přítomnost rozhodčího je nezbytná při všech závodech dle termínového kalendáře SO LRU plavaná sekce feeder.

2) Podmínky pro získání statutu rozhodčího

Žadatel o první průkaz, popřípadě žadatel o zvýšení kvalifikace, zašle e-mailem správci agendy, předsedovi SO LRU plavaná sekce feeder písemnou žádost (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Obratem obdrží Test znalostí pro rozhodčí LRU plavaná sekce feeder s 40 otázkami ze Soutěžního a Závodního řádu pro daný rok (dále jen „Test“). Pro získání statutu rozhodčího je potřeba mít minimálně 90 % správných odpovědí. Správce agendy test vyhodnotí a v případě, že žadatel nesplní předepsaný limit správných odpovědí, má možnost jedné opravy. V případě úspěšného složení testu, správce agendy toto neprodleně sdělí žadateli a Sportovnímu oddělení ČRS.

Úspěšný žadatel je povinen zaslat Sportovnímu oddělení ČRS vyplněný Dotazník pro rozhodčí, (volně ke stažení na webu www.rybsvaz.cz), jméno, adresu, datum narození, na jehož podkladě mu Sportovní oddělení vydá Průkaz rozhodčího a uveřejní jeho kontaktní údaje v Adresáři rozhodčích zveřejněném na webu    www.rybsvaz.cz.

20.
Pro všechny bodované závody musí být vždy vybrán jako hlavní rozhodčí ze seznamu rozhodčích, není možné, by rozhodčího dělala osoba, která není na seznamu rozhodčích.

21. Pro porušení Soutěžního řádu lze podat protest. Námitky se podávají písemně a podává je vedoucí či trenér družstva na adresu sekce LRU feeder. Právo podat protest má i samotný závodník.

22. O protestech proti nedodržení či porušení Závodního řádu rozhoduje na místě JURY.  Proti jejímu rozhodnutí není odvolání s výjimkou diskvalifikace družstva či jednotlivce, kdy odvolacím orgánem je sekce LRU feeder.

23. Související předpisy soutěžního řádu jsou: platný Závodní řád pro LRU feeder, bodovací systém pro sestavení celorepublikového žebříčku.

24 Při všech závodech je závodník povinen mít u sebe státní rybářský lístek a povolenku pro příslušný revír. Možnost prodeje povolenek zajišťuje, pokud závodník nemá zakoupenou povolenku pro příslušný revír nebo celosvazovou, popř. celorepublikovou pořadatel, o této skutečnosti informuje v propozicích.

25. Pokud se závodník, či družstvo nezúčastní některého z kol bodovaného závodu bez řádného důvodu a včasné omluvy, kde je přihlášen (o), bere se toto jako poškození všech ostatních účastníků soutěže a jednotlivec (družstvo) bude potrestán (o) dvouletou diskvalifikací ze všech bodovaných závodů.

Schváleno: Samostatnou sekcí feeder, SO LRU plavaná při Radě ČRS dne 3. února 2013
created by Pavel Svoboda, © 2012.