Company Logo

Hlavní nabídka

 

Přítomni:       Jiří Ouředníček (předseda), Miroslav Stejskal (MěV Praha), Petr Bromovský  (StČ), František Pelíšek (ZpČ), Radek Černý (MRS), Martin Maťák (MRS), Milan Štěpnička (StČ),  Pavel Sičák (VČ), Petra Hnízdilová (odd. sportu)

Nepřítomni:   Pavel Bořuta (SMaSL),  Oldřich Daňhel (SMaSL), Bohuslav Dušánek (VČ), Roman Srb (státní trenér)

Hosté:  Petr Havlíček

 

 

 

 
   

PROGRAM:

1.      Zahájení

2.      Kontrola zápisu z minulého zasedání

3.      Celostátní žebříček LRU Feeder 2013

4.      Družstva 1. ligy    vyúčtování, přihláška, termíny, podmínky, startovné

5.      Závodní řád 2014 + Soutěžní řád 2014

6.      Termínový kalendář 2014 a bodovací tabulka

7.      Podmínky pro vyslání reprezentace na Mistrovství Světa 2014

8.      Rozpočet sekce Feeder na rok 2014

9.      Divize, nižší soutěže 2014

10.  Korespondence + různé

11.  Plán příštího zasedání

____________________________________________________________________________

  1. Zahájení jednání

Předseda sekce Feeder Jiří  Ouředníček přivítal všechny přítomné. Vysvětlil  opakovanou nepřítomnost členů Severomoravského a Slezského kraje.

  1. Kontrola zápisu z minulého zasedání

Hlavní diskuse byla vedena o bod 9, který se týkal navýšení ze dvou na tři kola divize. Všem zúčastněním bylo vysvětleno, jak by probíhalo nové bodování. Do tabulky by se počítalo všech 6 závodů. Do žebříčku by se počítaly 4 nejlepší závody. Tři kola divize by byla ve stejném termínu jak v Čechách, tak na Moravě. Pro tříkolovou divizi bylo hlasováno.

                                        Hlasování:          0 pro – 2 se zdrželi – 4 proti

Divize i v roce 2014 zůstává dvoukolová

 

 

  1. Celostátní žebříček LRU Feeder 2013

Celostátní žebříček bude předán všem zástupcům, kteří jej zkontrolují (tato pracovní verze bude zavěšena i na webových stránkách ČRS – stále jako pracovní verze viz příloha). Teprve po odsouhlasení všemi zástupci krajů, bude schválen a vydán. Musí být připravena nová přesná pravidla, kde bude dán jednotný formát (registrační číslo, jméno, příjmení … atd.), aby bylo lehčí vyhotovit žebříček.

 

  1. Družstva 1. ligy    vyúčtování, přihláška, termíny, podmínky, startovné

Z I. ligy sestupují družstva:

RSK KS-Fish Mitchell Jaroměř A (17. místo)              

Tinca Feeder Mančaft (18. místo)

RSK Kukající Vlci Feederklub (19. místo)

Timár Feeder Team MO ČRS Tovačov (20. místo)

 

Do I. ligy postupují družstva:

Kaprňák Feeder Team USMP (17. místo)   

Barbus Feeder Team (18. místo)

Feeder Team Haná Kojetín (19. místo)

Preston D – Feeder Team (20. místo)

 

 Odbor hlasoval o návrhu rozšířit soupisku I. ligy z 6 na 8 závodníků

                          Hlasování:  4 proti – 2 se zdrželi – 0 pro  (zůstává soupiska 6 závodníků)

Výše startovného zůstává i v roce 2014 stejná, a to 4 000,- Kč.

Termín přihlášek, včetně zaslání startovného je do 15.4.2014.        

 

 

  1. Závodní  2014 + Soutěžní řád  -   Každý ze zástupců připraví na únorové zasedání připomínky k závodnímu a soutěžnímu řádu. Protože tento bod je vždy nejdelší, bylo by třeba, aby tyto připomínky byly postupně konzultovány na e-mailech mezi zástupci odboru.                                                            

Zástupci MRS tyto připomínky měli již zpracovány, proto se odbor jimi mohl zabývat. 

·         Stanovit maximální výši startovného za všechny bodované závody - projednat na ÚS a o výši startovného se rozhodne na příštím zasedání

·         Sjednotit, kdo může získat titul „ Přeborník“ – odbor rozhodl, že jsou to závody zastřešené sekcí, proto záleží na každém pořadateli, jak si to stanoví.

·         V propozicích uvádět jaké je možno na soutěži získat výhry (alespoň první cena).

·         Je třeba ošetřit divizi, a to jak přihláškami, tak startovným, stejně jako u I. ligy – odbor souhlasí.

·         Je třeba ošetřit čas oficielního tréninku. Do závodního řádu bude přidána věta – Oficiální trénink – čas tréninku stanoví pořadatel, max. však v rozmezí od 12,00 hod. do 20,00 hod. Odbor souhlasí

·         Je třeba definovat, kontakt se soupeřovou udicí.      

·         Návrh zadat do pravidel  lov pouze průběžnou montáží

            K jednotlivým bodům se vrátíme na jarním zasedání a budeme o nich hlasovat.

 

  1. Termínový kalendář 2014 a bodovací tabulka

Viz příloha

 

  1. Podmínky pro vyslání reprezentace na Mistrovství Světa 2014

Dne 11.11.2013 obdržela Rada ČRS – oddělení sportu a mládeže rezignaci státního trenéra Romana Srba. Proto bude vypsáno výběrové řízení, které bude uveřejněno v časopise Rybářství a na webových stránkách ČRS a v sekci feeder. Kandidáti budou pozváni na únorové zasedání odboru. (viz příloha)

Podmínky pro vysílání reprezentace na MS stanoví nový státní trenér.

 

  1. Rozpočet sekce Feeder na rok 2014

       Předseda odboru vypracoval rozpočet na rok 2014 - domácí činnost 31 000,- Kč                                                                                                                                  - mezinárodní činnost  442 000,- Kč        

Na schůzce předsedů všech sportovních odborů s ekonomkou  ČRS, byl všem odborům rozpočet ponížen, a to u feederu- domácí činnost 31 000,- Kč                                                                                                                                    

- mezinárodní činnost  190 000,- Kč

Pro sekci feeder bude utvořen fond, kam půjdou peníze, pokud se něco ušetří z DČ nebo MČ. Do tohoto fondu přispívá i ČRS určitým procentem, pokud utvoří v daném roce zisk.

 

9.      Divize, nižší soutěže 2014                                                                                                                                        Odbor navrhl a schválil platbu startovného na divizi. Tato platba bude zasílána na účet (za obě kola  - jarní a podzimní   400,- Kč za osobu, což je 2400,-Kč) zároveň s přihláškou. Konec přihlášek je 30.4.2014

                                       Hlasování:   6 pro  - 0 se zdrželo – 0 proti ( jednohlasně schváleno)

10.   Korespondence + různé

 

- Doplnit web formulářem na protesty

- pořadatel, který si zapůjčí vybavení na závod (váhy, losovací zařízení..)– musí podepsat knihu zápůjček a plně za vybavení zodpovídá. V případě jeho ztráty vybavení uhradí.

- vypracovat podmínky a povinnosti trenéra (viz status sportovní činnosti)a vedoucího výpravy ( organizace a finance, zpráva trenéra a zpráva vedoucího z akce)

- sjednotit kriteria pořádání závodů GP Čech a GP Moravy

- zapojit do činnosti zástupce JČ (vznik nového územního zástupce – návrh p. Radek Křenek)

 

11.   Plán příštího zasedání

Příští zasedání je naplánováno na 15.2.2014

V Praze dne 18.11.2013

Zapsala:  Petra Hnízdilová

Kontroloval: Miroslav Stejskal, Jiří Ouředníček

 

 

 

 

 
created by Pavel Svoboda, © 2012.