Company Logo

Hlavní nabídka

Pozor!! Pracovní - neschválená vezre!

 

 

Soutěžní řád pro lov ryb udicí, disciplína feeder.

_______________________________________________________________________________

1. Soutěžní řád pro lov ryb udicí - feeder je souhrn ustanovení, kterými se upravuje

pořádání soutěží a závodů ve sportovní disciplíně lovu ryb udicí – feeder (dále jen LRU

feeder).

2. Soutěže a závody v LRU feeder v ČR se konají podle tohoto soutěžního řádu.

3. Změny a doplňky soutěžního řádu provádí Sportovní odbor LRU plavané – sekce

feeder (dále jen sekce LRU feeder). Návrhy na změny a doplňky soutěžního řádu je nutno

předložit písemně s popisem důvodů nejpozději 14 dnů před zasedáním sekce.

4. Soutěže a závody v LRU feeder se pořádají podle Závodního řádu a propozic pro daný

závod. Max. výše startovného pro bodované závody je stanovená 500 Kč na závodníka a závod. ( MiČR, GP Čech, GP Moravy)

5. Rozdělení soutěží a závodů:

 1.Liga

 2. Liga

 Divize

 Mistrovství ČR

 Pohárové závody

Náborové závody (jedná se o tradiční závody o ceny v rybolovu podle místních

podmínek, nemusí být pořádány podle Závodního řádu.

Mezinárodní a mezistátní mistrovské.

6.Popis soutěží:

1.Liga

a. 1.Liga –je nejvyšší soutěží v ČR, účastní se jí 14 tříčlenných družstev, je organizována ve čtyřech kolech, celkem tedy osm závodů.  Přičemž jedno kolo trvá 5 hodin.

 b. Startovné pro celý seriál 1.Ligy ( 8 závodů), je stanoveno pro přihlášené družstvo

ve výši 4000,-Kč. Startovné za celý seriál je splatné najednou (tj. 4000,- Kč).

Dispozice a termín k platbě jsou součástí přihlášky.

c. Po každém kole proběhne vyhlášení výsledků v kategorii družstev, tři nejlepší

v pořadí (každé družstvo obdrží 3 ks poháru), a vítězů v kategorii jednotlivců, tři

nejlepší v pořadí (každý jednotlivec obdrží pohár). Dále proběhne vyhlášení a

ocenění vítězů jednotlivých sektorů z každého dne.

d. Po skončení posledního kola soutěže proběhne při vyhlášení výsledků zároveň

celkové vyhlášení soutěže, vítězové v kategorii družstev, tři nejlepší v pořadí

(každé družstvo obdrží 3 ks poháru), a vítězů v kategorii jednotlivců, tři nejlepší v

pořadí (každý jednotlivec obdrží pohár).

e. Případné věcné ceny pro vítěze bodu d) a e) hradí pořadatel závodu ze

startovného, popř. sponzor kola nebo soutěže, pokud je. Nejsou však podmínkou.

f. Celkoví vítězové ligy se stávají Mistrem 1.Ligy LRU Feeder (pro příslušný rok)

v kategorii družstev, vítězů v kategorii jednotlivců – se stává Mistrem 1.Ligy

LRU Feeder (pro příslušný rok) v kategorii jednotlivců.

Družstvo na  dvou posledních místech z celkové výsledkové tabulky soutěže

sestupují automaticky do příslušné skupiny  II. Ligy.

Sestupující z I. ligy družstva umístěná na sestupových příčkách automaticky sestupují do příslušných skupin II. ligy Pokud nebude vítěz jedné skupiny  II. ligy chtít postoupit do I.ligy, bude osloven team na 2. místě příslušné skupiny.  Pokud nebude chtít postoupit do I.Ligy ani tento oslovený tým, pak zůstává sestupující z I.ligy nadále v I.lize (nesestupuje). V I.lize zůstává team lepší v pořadí. (tj. 13. místo celkového umístění). Pokud tato situace nastane ve všech skupinách II. ligy tak z I. ligy nikdo nesestupuje.

 

g. 2.Liga –Soutěž družstev pro max. 14 tříčlenných družstvech. Rozdělená do dvou skupin. Skupinu A tvoří družstva ÚSMP, SÚS, ÚS SEVEROČESKÝ, ÚS ZÁPADOČESKÝ, ÚS JIHOČESKÝ. Skupinu B tvoří družstva ÚS VÝCHODOČESKÝ, ÚS SMS a MRS. Je organizována ve třech kolech, celkem tedy šest závodů.Přičemž jedno kolo trvá min. 3 a max.5 hodin.

 h. Po každém kole proběhne vyhlášení výsledků v kategorii družstev, tři nejlepší

v pořadí (každé družstvo obdrží 3 ks poháru). Dále proběhne vyhlášení a

ocenění vítězů jednotlivých sektorů z každého dne.

 ch. Po skončení posledního kola soutěže proběhne při vyhlášení výsledků zároveň

celkové vyhlášení soutěže, vítězové v kategorii družstev, tři nejlepší v pořadí

(každé družstvo obdrží 3 ks poháru).

i.  Případné věcné ceny pro vítěze bodu d) a e) hradí pořadatel závodu ze

startovného, popř. sponzor kola nebo soutěže, pokud je. Nejsou však podmínkou.

j. Celkoví vítězové ligy se stávají Mistrem 2.Ligy LRU Feeder (pro příslušný rok).

 

·       Vítěz jednotlivé skupiny 2.Ligy postupuje automaticky do 1.Ligy. Pokud nebude vítěz 2.Ligy chtít postoupit do 1.Ligy, bude osloven tým na 2. místě. Pokud nebude chtít postoupit do 1.Ligy ani tento oslovený tým, pak zůstává sestupující z 1.Ligy nadále v 1.Lize (nesestupuje). V 1.Lize zůstává team lepší v pořadí. (tj. 13. místo celkového umístění)

 

·       celky na posledních místech jednotlivých skupin II.Ligy sestupují do příslušných divizí.

 

Sestupující z II. ligy

skupina A – družstva umístěná na posledních 5. místech automaticky sestupují do příslušných divizí .

skupina B – družstva umístěná na posledních 3. místech automaticky sestupují do příslušných divizí.

·       Pořadatele závodu 2.Ligy určí sekce  LRU FEEDER pod SO LRU plavaná při podzimním zasedání  sekce .

 

·      
Startovné za družstvo je stanoveno na 3000,- Kč.  Startovné za celý seriál je splatné najednou. Dispozice a termín k platbě jsou součástí přihlášky. Startovné je plně využito na ocenění závodníků - vítězů sektorů a prvních tří družstev v příslušném kole - a technické zabezpečení závodů včetně toalet. Náklady na závěrečné vyhodnocení celkově nejlepších družstev zajišťuje SO LRU – plavaná sekce  feeder.

 

Divize.

k. Divize – nejnižší soutěží v ČR. Účastní se jí tříčlenná družstva v rámci jednotlivých Územních svazů (dále jen ÚS). Je organizována ve 2 kolech, celkem tedy čtyři závody. Přičemž jedno kolo trvá min. 3 hod - max. 5 hod. Pro rok 2015 máme divize ÚSMP , Severočeský ÚS ,  Východočeský ÚS, SÚS, Západočeský ÚS,  Jihočeský ÚS, ÚS pro Severní Moravu a Slezsko, Moravského rybářského svazu.

Divize se pořádá samostatně nebo součástí náborového závodu zapsaného v TK pro příslušný rok a pokud možno ve stejném termínu pro všechny územní svazy ČR.Je možné uspořádat jednu soutěž několika divizí společně, avšak pouze s nárokem na jedno společné postupové místo pro vítězné družstvo.

Závodní úsek je rozdělen na sektory A, B, C. Losem se určuje, kdo kde chytá, podmínka je, že závodníci ze stejného družstva nesmí chytat ve stejném sektoru. Ostatní, dle ujednání bodu b). Viz ZŘ základní ustanovení odst. 3.

Příslušnost divizního teamu pod konkrétní Územní svaz (divizi) - tj. kterou divizní soutěž družstvo chytá se řídí podle územní příslušnosti MO ČRS (MRS) v níž je organizován kapitán teamu.

 Vlastní-li tým MO ČRS (MRS) platí totéž.
Je-li vlastníkem fyzická či právnická osoba (např. sportovní klub), je příslušnost k divizi podmíněna souhlasem Územního svazu, v jehož soutěži chce družstvo závodit.Stále však platí povinnost soutěžících být organizovanými členy ČRS (MRS), a to i cizích státních příslušníků.

l. Startovné pro celý seriál  divize stanovuje pořadatel. Startovné za celý seriál je splatné najednou. Dispozice a termín k platbě jsou součástí přihlášky.

m. Po každém kole proběhne vyhlášení výsledků v kategorii týmů, tři nejlepší

družstva v pořadí (každé družstvo obdrží 3 ks poháru).

n. Případné věcné ceny pro vítěze, dle bodu j), hradí pořadatel závodu ze

startovného, popř. sponzor, pokud je. Nejsou však podmínkou.

o.Vítěz jednotlivých divizí automaticky postupuje do příslušné skupiny II. ligy Pokud nebude vítěz jedné skupiny  divize chtít postoupit do II.ligy, bude osloven team na 2. místě příslušné divize.  Pokud nebude chtít postoupit do II.Ligy ani tento oslovený tým, pak zůstává sestupující z II.ligy nadále v II.lize (nesestupuje). V II.lize zůstává team lepší v pořadí. (tj. v obou skupinách poslední sestupové místo. ). Příklad : skupina A celkový počet družstev ve skupině je 10. sestupuje 10, 9, 8, 7, 6 místo, vítěz ani druhý v pořadí divize SÚS nechce postoupit do II. ligy, v II. lize zůstává družstvo umístěné na 6. místě a nesestupuje.

Mistrovství ČR v LRU feeder.

p. Mistrovství ČR v LRU feeder – otevřený závod jednotlivců  a tříčlenných družstev.  Je organizován jako jeden závod ve dvou kolech po 5ti hodinách.

q. Startovné bude stanoveno v propozicích pořadatele.

r. Celkoví vítězové MiČR se stávají Mistrem ČR pro příslušný rok.

s. Po skončení závodu proběhne vyhlášení výsledků. Vítězové - tři nejlepší jednotlivci v pořadí

obdrží pohár a tři nejlepší družstva obdrží pohár (každé družstvo obdrží 3 ks pohárů). Dále proběhne vyhlášení a ocenění vítězů jednotlivých sektorů z každého dne.

u. Případné věcné ceny pro vítěze, bodu n), hradí pořadatel závodu ze startovného,

popř. sponzor, pokud je. Nejsou však podmínkou.

Pohárové závody.

v. Pohárové závody jedná se o závody jednotlivců, popř. družstev, nutné je

sektorové hodnocení (počet závodníků v sektoru 10–21 a délka jednotlivého

závodu min.3 hodiny, max. 5 hodin, podobně jako u ostatních závodů a soutěží (podrobnosti viz.

propozice k závodu). Pohárový závod může být zařazen do Celostátního žebříčku

LRU Feeder, o jehož zařazení rozhoduje sekce LRU feeder v termínové kalendáři.

w. Výše startovného a ceny pro vítěze jsou zcela v režii pořadatele.

 

7. Soutěží a závodů se mohou zúčastňovat družstva či jednotliví závodníci místních

organizací, klubů či družstva nasazená a sponzorovaná jinými právnickými či fyzickými

osobami, která mohou startovat pod názvem sponzora či firmy. Zúčastnit se mohou též

hendikepovaní rybáři na základě ustanovení Závodního řádu. Sportovní odbory mohou mít v názvu i věcné či fantazijní označení.

8. Každý závodník, který se chce zúčastnit bodovaného závodu, uvedeného v termínovém kalendáři v LRU feeder, se musí prokázat zaplacením registrační známky sportovce (v hodnotě schválené pro příslušný rok a kategorii) a jejím vylepením v registračním průkazu sportovce (bude kontrolováno při prezenci). Pro ostatní závody platí podmínky určené pořadatelem v jednotlivých propozicích závodu. Registrační průkaz závodníka vystavuje oddělení sportu a mládeže Rady ČRS. Výjimku tvoří náborové a dětské závody.

9. Nově vytvořená družstva musí nastoupit do nejnižších soutěží. MO či klub může

přepustit pozici svého družstva v soutěži jiné MO či klubu apod. na základě vzájemné

dohody. Tuto skutečnost musí písemně ohlásit vedoucí družstva sekci LRU feeder, ten

toto schvaluje. Případná změna názvu družstva je zcela v kompetenci vedoucího

družstva, který tuto skutečnost uvede v přihlášce do soutěže, v průběhu soutěže není

možné název družstva změnit či doplnit.

10. Náklady na vyslání družstev či jednotlivců k příslušné soutěži či závodům hradí

vysílající organizace popř. klub atd.

11. Soupiska družstev  1.Ligy, 2.Ligy je tvořena seznamem závodníků dle přihlášky. Na soupisce

může být uvedeno maximálně 6 závodníků. Soupisku podepisuje osoba oprávněná za

družstvo jednat(vedoucí). Jeden závodník smí být uveden v rámci ČR na soupiskách maximálně

jednoho družstva – v rámci soutěže –  1.Ligy, 2. Ligy nebo Divize. Během roku není možno soupisku doplňovat! V případě úmrtí závodníka  může sekce LRU feeder rozhodnout o doplnění soupisky na základě písemné žádosti vedoucího družstva. Závodník může startovat jen za to družstvo (tzn. MO, klub apod.), na jehož soupisce je uveden.

V rámci zachování regulérnosti a fair play, jsou družstva vyšších soutěží  (1.liga a 2.liga) povinna odchytat všechna kola, a to i v případě, že nejsou kompletní. Pokud družstvo nenastoupí do závodu, bude považováno jako rozpadlé a bude vyřazeno z daného ročníku soutěže.  Po nové registraci může v dalším ročníku nastoupit do nejnižší příslušné soutěže – divize.

12. V daném kole 1.Ligy, 2.Ligy a Divize smí závodník nastoupit pouze v jedné ze soutěží. (Pro Divizi platí: 1. kolo Divize = 1. kolo 1.Ligy a 2.Ligy,  2. kolo Divize = 3. kolo 2.Ligy a 4. kolo 1.Ligy). Před soutěží (závodem) se kontroluje totožnost závodníků podle soupisky. K soutěži mohou být připuštěni pouze závodníci uvedení na oficiální soupisce vydané SO LRU.

 

13. Propozice musí být zveřejněny min. 14 dnů předem na internetových stránkách

oddělení sportu a mládeže Rady ČRS, LRU feeder, popř. i na ostatních privátních internetových stránkách.

V propozicích pro daný závod musí být uvedeno:
a) úplný název soutěže, název pořádající organizace a kým byla pověřena.
b) Všeobecná ustanovení, tj.: datum a čas závodu, místo konání, datum uzávěrky přihlášek a zpětnou adresu, program závodu, údaje o možnosti ubytování a stravování, případné stanovení kategorie, startovné, jméno garanta či ředitele závodu a hlavního rozhodčího, spojení na kontaktní osobu apod.
c) Technická ustanovení, platného závodní řádu, není-li pořadatelem určeno jinak, podmínky účasti, tituly a ceny pro vítěze, způsob a čas podání protestu, vybavení, rozlosování soutěže, možnost tréninku a popis cesty na místo konání závodu.

Pořadatelská organizace (pořadatel) je povinna do 14 dnů odeslat výsledkovou listinu, aby z ní bylo patrné umístění jednotlivých závodníků na sektorech. Zároveň musí být pro identifikaci závodníků (např. při

zpracování žebříčků) uvedena MO či klub, za kterou startuje, plné jméno závodníka a číslo

registračního průkazu.

14. Prezentace sponzora daného závodu je zcela v kompetenci pořadatele.

15. Výsledkové listiny závodů zařazených do Termínového kalendáře, zasílá pořadatel maximálně do

14 dnů na oddělení sportu a mládeže Rady ČRS, zpracovateli průběžného pořadí a celostátního žebříčku. (kontakty viz.příloha). Bodovací tabulka a pravidla, podle kterých se vypočítává výsledková listina.  (Při shodě bodů dvou a více závodníků je další kriterium CIPS váha, při opětovné shodě bodů i CIPS je další kriterium počet odchytaných závodů – vítězí závodník s menším počtem odchytaných závodů, při další shodě je poslední kriterium nejvyšší dosažená váha v libovolném závodě).

17. Termínové kalendáře závodů v LRU – feeder zpracovává sekce LRU feeder do jarního zasedání

Sekce LRU feeder běžného roku.

18. Sekce LRU feeder zajišťuje po skončení závodní sezóny vydání celorepublikového žebříčku

podle schválené metodiky.

19. V případech, kdy se z vážných důvodů nemohou ohlášené závody konat ve stanoveném termínu, je pořadatel povinen tuto změnu neprodleně oznámit přihlášeným družstvům, popř. jednotlivcům vhodným způsobem. Pokud se jedná o překážku organizačního charakteru – nejméně 7 dní předem. Rovněž tak je třeba tuto změnu oznámit i garantovi závodu, hlavnímu rozhodčímu a zástupcům SO LRU jednotlivých ÚS.

O způsobilosti či nezpůsobilosti trati rozhoduje JURY ve složení: garant závodu, hlavní pořadatel a hlavní rozhodčí, popř. jejich zástupci.

20. Rozhodčí - byla zrušena komise rozhodčích, ti nově spadají přímo pod jednotlivé Územní zástupce. Noví zájemci o funkci rozhodčích kontaktují svého zástupce, který je patřičně proškolí ze znalostí Závodního a Soutěžního řádu a po úspěšném absolvování testu budou rozhodčí doplněni do seznamu rozhodčích. (Rada ČRS oddělení sportu a mládeže).

STATUT ROZHODČÍHO SO LRU PLAVANÁ – sekce Feeder
1) Základní ustanovení

Funkci  rozhodčího  smí  vykonávat  osoba  starší 18 let po splnění daných podmínek viz. Podmínky pro získání statutu rozhodčího. Přítomnost rozhodčího je nezbytná při všech závodech dle termínového kalendáře SO LRU plavaná sekce feeder.

2) Podmínky pro získání statutu rozhodčího

Žadatel o první průkaz, popřípadě žadatel o zvýšení kvalifikace, zašle e-mailem správci agendy,  SO LRU plavaná sekce feeder písemnou žádost (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Obratem obdrží Test znalostí pro rozhodčí LRU plavaná sekce feeder s 40 otázkami ze Soutěžního a Závodního řádu pro daný rok (dále jen „Test“). Pro získání statutu rozhodčího je potřeba mít minimálně 90 % správných odpovědí. Správce agendy test vyhodnotí a v případě, že žadatel nesplní předepsaný limit správných odpovědí, má možnost jedné opravy. V případě úspěšného složení testu, správce agendy toto neprodleně sdělí žadateli a Sportovnímu oddělení ČRS.

Úspěšný žadatel je povinen zaslat Sportovnímu oddělení ČRS vyplněný Dotazník pro rozhodčí, (volně ke stažení na webu www.rybsvaz.cz), jméno, adresu, datum narození, na jehož podkladě mu Sportovní oddělení vydá Průkaz rozhodčího a uveřejní jeho kontaktní údaje v Adresáři rozhodčích zveřejněném na webu    www.rybsvaz.cz.

20. Pro všechny bodované závody musí být vždy vybrán hlavní rozhodčí ze seznamu rozhodčích, není možné, by rozhodčího dělala osoba, která není na seznamu rozhodčích.

21. Pro porušení Soutěžního řádu lze podat protest. Námitky se podávají písemně a podává je vedoucí či trenér družstva na adresu sekce LRU feeder. Právo podat protest má i samotný závodník.

22. O protestech proti nedodržení či porušení Závodního řádu rozhoduje na místěJURY.  Proti jejímu rozhodnutí není odvolání s výjimkou diskvalifikace družstva či jednotlivce, kdy odvolacím orgánem je sekce LRU feeder.

23. Související předpisy soutěžního řádu jsou: platný Závodní řád pro LRU feeder, bodovací systém pro sestavení celorepublikového žebříčku.

24. Při všech závodech je závodník povinen mít u sebe státní rybářský lístek a povolenku pro příslušný revír. Možnost prodeje povolenek zajišťuje, pokud závodník nemá zakoupenou povolenku pro příslušný revír nebo celosvazovou, popř. celorepublikovou, pořadatel a o této skutečnosti informuje v propozicích.

25. Pokud se závodník či družstvo nezúčastní některého z kol bodovaného závodu bez řádného důvodu a včasné omluvy, kde je přihlášen (o), bere se toto jako poškození všech ostatních účastníků soutěže a jednotlivec (družstvo) bude potrestán (o) dvouletou diskvalifikací ze všech bodovaných závodů.

 

Schváleno: Samostatnou sekcí LRU feeder,  dne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  Příloha č.1

 

 BODOVACÍ TABULKA pro sezónu 2016

 

pořadí

I.liga 1.-4.kolo

GP Čech

GP Moravy

MiČR

Divize 1.-2.kolo

II.liga 1.-3.kolo

1.

38

36

36

40

22

34

2.

36

34

34

38

20

32

3.

34

32

32

36

18

30

4.

32

30

30

34

16

28

5.

30

28

28

32

14

26

6.

28

26

26

30

12

24

7.

26

24

24

28

10

22

8.

24

22

22

26

8

20

9.

22

20

20

24

6

18

10.

20

18

18

22

4

16

11.

18

16

16

20

2

14

12.

16

14

14

18

0

12

13.

14

12

12

16

0

10

14.

12

10

10

14

0

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do celostátního žebříčku pro rok 2016 byly zařazeny tyto bodované závody:

 

I. liga - 8 závodů

 

II. liga – 6 závodů

 

MiČR 2014 - 2 závody

 

GP Čech - 2 závody

 

GP Moravy - 2 závody

 

Divize - 4 závody

 

Při shodě bodů je další kriterium CIPS váha, při shodě bodů i CIPS rozhoduje menší počet odchytaných závodů,

 

při shodě bodů, CIPS váhy i počet odchytaných závodů rozhoduje nejvyšší dosažená váha v libovolném bodovaném závodě.

 

Do celostátního žebříčku se započítává deset nejlepších dosažených bodových ohodnocení. ?

 

Do nominačního žebříčku se započítává dvanáct nejlepších dosažených bodových ohodnocení. ?

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Příloha č.: 2.

Časové schéma pro organizaci jednotlivých kol soutěží a závodů
v  LRU – feeder

 

Časový program (I. liga, II. liga, MM ČR, popř. dvoudenní pohárové závody)

A/   varianta příjezdu družstev v pátek:

pátek

Je vyhrazen pro tréninky (trénink na závodním úseku v den závodu – např. v sobotu ráno – není přípustný)

12.00 - 19.00 –  trénink,

            Tento krok není pro pořadatele povinný, všechna družstva nemusí využívat možnost tréninku a pátečního ubytování. SO LRU-Feeder naopak doporučuje, aby pořadatelé časový program upravili tak, aby byl příjezd družstev umožněn až na sobotu ráno, a aby byl začátek prvního závodu posunut na 13,00 hodin.

Sobota
08:00 - 09:00 Sraz, prezentace
09:00 - 09:30 Oficiální zahájení závodů
09:30 - 10:00 Losování
10:00 – 10:30 Přesun k sektorům
10:30 - 12:00 1. signál – příprava

10:45- 2.signál kontrola krmení

11:50 3.signál-krmení
12:00 4. signál – začátek 1. kola závodu
16:55 5. signál - 5 min. do konce kola
17:00 6. signál - konec 1. kola, vážení

17:00 – vážení 1. kola závodu

Neděle
07:00 - 08:00 Sraz na závodním úseku
08:00 – 08:30 Losování
08:30 - 09:00 Přesun k sektorům

09:00 1.signál začátek přípravy
09:00 – 10:30 Příprava

9:15- 2.signál kontrola krmení

10:20 3.signál-krmení
10:30 4. signál - začátek 2.kola závodu
15:25 5. signál - 5 min. do konce kola
15:30 6. signál - konec 2. kola
15:30 - 16:30 – vážení

16:00 –  Vyhlášení výsledků, předání cen

 

Začátek druhého závodu v neděli ponechat beze změn. V podzimních měsících je možné celý program posunout o 1 hodinu, aby na vážení po 18,00 hodin nebylo šero.

 

 

 

 

 
created by Pavel Svoboda, © 2012.